Algemene voorwaarden inzake verhuur van:

Zorgoutlet Utrecht

Zamenhofdreef 33

3562 JT Utrecht

Inschrijfnummer KvK: 74119893

 

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verhuurovereenkomsten van Zorgoutlet Utrecht, statutair gevestigd te Utrecht, hierna te noemen “Zorgoutlet”.
 2. De wederpartij zal in het navolgende worden aangeduid als “de cliënt”.
 3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 4. Onder “de overeenkomst” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de verhuurovereenkomst tussen Zorgoutlet en de cliënt.
 5. Onder de “verhuurovereenkomst” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de verhuurovereenkomst die ziet op de directe verhuur  van zaken.
 6. Onder “de zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door Zorgoutlet op basis van een overeenkomst aan de cliënt ter verhuur gestelde hulpmiddelen en aanverwante zaken.
 7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 8. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- of nadere overeenkomsten.

 

Artikel 2: Beschrijving totstandkoming overeenkomsten

 1. De cliënt dient daartoe een geldig legitimatiebewijs te overleggen en zijn bank- of Ibannummer te verstrekken.
 2. De cliënt dient er voor te zorgen dat hij uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle (overige) voor de uitvoering van deze overeenkomst relevante gegevens en/of documenten aan Zorgoutlet verstrekt.
 3. Ter bevestiging van de overeenkomst ontvangt de cliënt bij het ophalen van zaken een transactiebewijs. Met het in ontvangst nemen van dit transactiebewijs verklaart de cliënt de zaken in goede staat en inclusief de eventueel bijbehorende gebruiksaanwijzingen  te hebben ontvangen en akkoord te gaan met de verhuurtermijn met de overeengekomen huurprijs.
 4. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of de overeenkomst binden Zorgoutlet eerst nadat deze schriftelijk aan de cliënt zijn bevestigd.

 

 

Artikel 3: Huurtermijn, huurprijzen, waarborgsom

 1. De huurtermijn vangt aan op het moment dat de cliënt de gehuurde zaken heeft ontvangen en eindigt op het moment dat deze aan Zorgoutlet zijn geretourneerd. De cliënt is over deze gehele huurtermijn de huurprijs verschuldigd.
 2. De door Zorgoutlet gehanteerde huurprijzen gelden per dag gehuurde zaak. De huurprijzen zijn inclusief BTW.
 3. Zorgoutlet is gerechtigd een waarborgsom van de cliënt te verlangen,  welke als waarborg dient voor een deugdelijke nakoming van de verhuurovereenkomst. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.
 4. De cliënt is verplicht de zaken te retourneren aan Zorgoutlet op de einddatum van de verhuurovereenkomst.
 5. Indien de cliënt de zaken na het verstrijken van de verhuurovereenkomst vermelde termijn nog niet retourneert aan Zorgoutlet, wordt de verhuurovereenkomst automatisch verlengt.

De cliënt is vanaf dat moment de voor de desbetreffende zaken geldende huurprijs verschuldigd tot en met de dag van retournering. Bovendien is Zorgoutlet  gerechtigd aan cliënt  om wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform artikel 9 van deze algemene voorwaarden.

 1. De eventuele betaalde waarborgsom wordt niet eerder geretourneerd, dan dat de gehuurde zaken feitelijk door Zorgoutlet in ontvangst zijn genomen. Tevens dient de cliënt de volledige betaling voldaan te hebben van de in lid 4 genoemde periode. Indien er sprake is van schade zoals omschreven in artikel 5 van deze algemene voorwaarden, worden deze  in mindering gebracht op de waarborgsom.  Cliënt ontvangt uiterlijk binnen 5 werkdagen het toekomende  waarborgsom op het  aangegeven bank- of girorekening.

 

Artikel 4: Gebruik, herstel

 1. De cliënt dient de zaken overeenkomstig de bestemming en de eventueel bijgeleverde gebruiksvoorschriften, handleidingen e.d. te gebruiken, de zaken gedurende de huurtermijn in goede staat te houden en is aansprakelijk voor alle tijdens de huurtermijn ontstane schade evenals voor verlies of diefstal van de zaken. Schade, verlies of diefstal dient direct na het ontstaan c.q. na de  constatering aan Zorgoutlet te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden. Van diefstal van de zaken dient de cliënt bovendien aangifte te doen bij de politie.
 2. Herstel van schade en/of defecten c.q. het vervangen van kapotte onderdelen mag alleen worden uitgevoerd door of namens Zorgoutlet.
 3. Indien schade en/of defecten aan de zaken ontstaan buiten de schuld van de cliënt – zulks ter beoordeling van Zorgoutlet – heeft de cliënt recht op herstel of vervanging van de gehuurde zaken voor de resterende huurtermijn. Dit laatste naar keuze van Zorgoutlet.

 

Artikel 5: Kosten

 

 1. In de volgende gevallen is Zorgoutlet gerechtigd de door haar geleden schade of gemaakte kosten bij de cliënt in rekening te brengen:
 1. Indien Zorgoutlet de zaken na afloop van de huurtermijn niet retour ontvangt of incompleet retour heeft ontvangen;
 2. Indien Zorgoutlet de zaken beschadigd (anders dan schade als gevolg van normale slijtage) of niet gereinigd retour heeft ontvangen.
 1. Bij de door Zorgoutlet geleden schade of de door Zorgoutlet te maken kosten kan onder meer worden gedacht aan de kosten van vervanging, reiniging of herstel  en geleden schade als gevolg van het niet kunnen voldoen aam reeds overeengekomen huurtermijnen met andere cliënten.

 

Artikel 6: Eigendom

 1. De zaken blijven te allen tijde eigendom van Zorgoutlet.
 2. De overeenkomst heeft een persoonlijk karakter. De rechten die cliënt heeft op grond van de overeenkomst zijn niet overdraagbaar. Het is de cliënt derhalve niet toegestaan de zaken uit te lenen, onder te verhuren of anderszins aan derden ter beschikking te stellen of in gebruik te geven.
 3. Indien er sprake is van beslaglegging op de zaken of indien gegronde vrees bestaat dat dit zal geschieden, dient de cliënt dit onverwijld aan Zorgoutlet te melden en de beslagleggen direct te informeren dat de zaken eigendom zijn van Zorgoutlet.

 

Artikel 7: Klachten

 1. De cliënt dient de zaken direct bij het ophalen op zichtbare beschadigingen, gebreken, defecten e.d. te controleren. Eventuele beschadigingen etc. dienen zo spoedig mogelijk – maar uiterlijk binnen 5 werkdagen door een medewerker aan Zorgoutlet te worden gemeld.
 2. Overige klachten dienen direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen 30 dagen na retournering van de zaken – aan Zorgoutlet te worden gemeld.
 3. De cliënt dient Zorgoutlet in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Zorgoutlet te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaken noodzakelijk is, geschiedt dit voor rekening en risico van de cliënt, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Zorgoutlet is slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Zorgoutlet voor gevolgschade, zoals immateriële schade van cliënt, reiskosten van en naar het ziekenhuis, arbodienst e.d. of niet door de zorgverzekering van de cliënt gedekte kosten van medische specialisten, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De cliënt is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 3. Indien Zorgoutlet aansprakelijk is voor door de cliënt geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Zorgoutlet te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van Zorgoutlet niet uitkeert of de schade niet onder een door Zorgoutlet gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Zorgoutlet beperkt tot maximaal het factuurbedrag. Daarbij geldt voor huurovereenkomsten met een langere looptijd dan 3 maanden, dat de aansprakelijkheid van Zorgoutlet beperkt wordt tot het over de laatste 3 maanden verschuldigde huurbedrag.
 4. De cliënt dient Zorgoutlet uiterlijk binnen 1 jaar nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
 5. De cliënt kan Zorgoutlet niet aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
 1. Door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van de zaken of de door of namens Zorgoutlet verstrekte instructies, gebruiksaanwijzingen, handleidingen e.d.;
 2. Door fouten of onvolledigheden in de door of namens de cliënt aan Zorgoutlet verstrekte gegevens en/of documenten;
 3. Doordat door of namens de cliënt reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan de zaken zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Zorgoutlet.
 1. De cliënt is in de gevallen als opgesomd in lid 5 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Zorgoutlet uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van een medewerker van Zorgoutlet of haar leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Zorgoutlet de cliënt vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de cliënt.

 

 

Artikel  9: Betaling huurprijs en/of kosten

 1. Betaling van de verschuldigde huurprijs of eventueel verschuldigde kosten geschiedt middels een contante betaling of via een PIN-transactie van het verschuldigde bedrag.
 2. Indien het verschuldigde bedrag niet geïncasseerd kan worden, dient de cliënt dit bedrag na ontvangst van een factuur alsnog binnen de op de factuur vermelde vervaltermijn te voldoen aan Zorgoutlet. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de cliënt niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de cliënt aan Zorgoutlet de wettelijke rente verschuldigd en is Zorgoutlet bovendien gerechtigd aan de cliënt buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 4. De in lid 3 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00:
 1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering ( met een minimum van € 40,00);
 2. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
 3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
 4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.
 1. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00 is Zorgoutlet gerechtigd aan de cliënt over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 4 van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de cliënt in rekening te brengen.
 2. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is Zorgoutlet gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel opgebouwde vertragingsrente.
 3. Bij uitblijven van volledige betaling door de cliënt, is Zorgoutlet gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de cliënt hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft Zorgoutlet eveneens indien zij al voordat de cliënt in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de cliënt te twijfelen.
 4. Door de cliënt gedane betalingen zullen door Zorgoutlet ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de cliënt bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 10: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Zorgoutlet gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de cliënt te ontbinden, op het tijdstip waarop cliënt:
 1. In staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
 2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 3. Door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 4. Onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 5. Anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest (bijvoorbeeld in het kader van de Wet Schuldsanering natuurlijke personen).
 1. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 2. De cliënt is te allen tijde verplicht de curator of bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
 3. De cliënt is te allen tijde verplicht de medewerkers van Zorgoutlet vrije toegang te verlenen tot de verhuurde zaken.

 

 

Artikel 11: Overmacht

 1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de cliënt of Zorgoutlet, is Zorgoutlet gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de cliënt te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de cliënt voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Zorgoutlet wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Zorgoutlet, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Zorgoutlet.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Zorgoutlet en/of van de cliënt of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (af)leveringsproblemen alsmede het verloren gaan, teniet gaan of beschadigd raken van de zaken op een zodanig tijdstip dat Zorgoutlet de zaken in redelijkheid niet kan hebben vervangen dan wel gerepareerd op het moment van aanvang van de huurtermijn.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de cliënt gehouden zijn verplichtingen jegens Zorgoutlet tot aan dat moment na te komen.

 

 

Artikel 12: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 

 1. Op de tussen Zorgoutlet en de cliënt gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Zorgoutlet is gevestigd, zij het dat Zorgoutlet altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de cliënt is gevestigd.
 3. De cliënt is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijke bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Zorgoutlet. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Zorgoutlet schriftelijk aan de cliënt heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.

 

 

Datum: 7 november 2019

 

 

 

 

 

 

 

© 2013 - 2024 Zorgoutlet Utrecht | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel